Skip survey header
Haitian

Ankèt Demografik Vil New York

Se sèlman si ou vle w ap bezwen reponn kesyon ankèt sa a. Repons ou yo anonim ak konfidansyèl.

Rezilta yo pral ede ajans Vil New York yo amelyore sèvis yo bay rezidan yo. Se sèlman pou rezon sa a nou pral itilize ankèt la. Repons ou yo p ap afekte aplikasyon w lan oswa dosye ou ditou. Ou ka sote kesyon ou pa santi w alèz pou reponn yo.

Desizyon ou pou pa reponn pa pral afekte aplikasyon ou, dosye ou, oswa okenn lòt dosye ditou.

Tout repons ekri yo dwe ak lèt angle.  


Èske ou vle patisipe nan ankèt sa a? *This question is required.
This question requires a valid number format.
Nan ki ajans NYC ou te aplike pou sèvis jodi a? (Chwazi youn) *This question is required.
Pou ki sèvis ou te aplike? *This question is required.
Pou ki sèvis ou te aplike? *This question is required.
Pou ki sèvis ou te aplike? *This question is required.
Pou ki sèvis ou te aplike? *This question is required.
Pou ki sèvis ou te aplike? *This question is required.
(Chwazi youn)
2. Ak ki ras oswa gwoup etnik ou idantifye tèt ou? (Chwazi tout sa ki aplike)
3. Ak ki orijin oswa eritaj ou idantifye tèt ou? (Chwazi tout sa ki aplike)
4. Èske gen moun nan kay la ki te sèvi (oswa k ap sèvi kounye a) nan Fòs Lame, Gad Nasyonal oswa Rezèv Etazini? (Chwazi tout sa ki aplike)
5. Ki lang ou pale pi souvan lakay ou?(Chwazi youn)
6. Ki lòt lang ou pale? (Chwazi tout sa ki aplike)
7 Kijan ou pale angle ? (Chwazi youn)

8. Kouman ou ta dekri sèks ou?

(Chwazi tout sa ki aplike)

9. Ki sèks yo te di ou te ye lè ou te fèt?

(Chwazi youn)
10. Èske ou entèseksye (ant fi ak gason)? (Chwazi youn)
10a. Si ou ant fi ak gason, tanpri chwazi anba a. (Chwazi tout sa ki aplike)
11. Ki oryantasyon seksyèlou ? (Chwazi tout sa ki aplike)