Skip survey header
Thai

ขอใบเสนอราคา

ต้องการใบเสนอราคา

1. ประเภทของใบเสนอราคาที่ต้องการ
  • โดยประมาณ:  โครงการของคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้น   
  • ตั้งงบประมาณ: โครงการของคุณได้รับการอนุมัติแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
  • อนุมัติ: โครงการของคุณมีรายละเอียดที่ต้องการชัดเจนและได้รับการอนุมัติด้านงบประมาณพร้อมที่จะสั่งซื้อ